ประวัติสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นหน่วยงานรัฐที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุข จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอโพธิไทร ประสานงานด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนการ ปฏิบัติงานอื่นของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ที่ตั้ง : ถ.เทิดพระเกียรติ ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 โทรศัพท์ 0-4549-6017, โทรสาร 0-4549-6017
แผนที่