ประวัติสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นหน่วยงานรัฐที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุข จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอโพธิไทร ประสานงานด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนการ ปฏิบัติงานอื่นของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ที่ตั้ง : ถ.เทิดพระเกียรติ ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 โทรศัพท์ 0-4549-6017, โทรสาร 0-4549-6017
แผนที่

ยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งาน Phosai District Public Health Office (สสอ.โพธิ์ไทร)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน โดย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นี้ได้อธิบายการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง