โครงสร้างองค์กร

นายจำรัส พรมบุญ
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

นายปรีชา วิชัย
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร


สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร
นางอัสมา เสาวรีย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สสอ.โพธิ์ไทร
นายกฤษณุ ครุ่นส้าว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สสอ.โพธิ์ไทร
น.ส.นางสาวสุวรรณา เชื้อตาอ่อน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
สสอ.โพธิ์ไทร
น.ส.สกุลกาล หงษ์ศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
สสอ.โพธิ์ไทร
น.ส.พนิดา สายใจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สสอ.โพธิ์ไทร
นายสม ไตรงาม
พนักงานทั่วไป
สสอ.โพธิ์ไทร
นางพรรณี ผิวหอม
ผอ.รพ.สต.พะไล
รพ.สต.พะไล
น.ส.ศิริวรรณ โพธิ์ทา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.พะไล
นางสว่างจิตร ภักดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.พะไล
น.ส.กัญยาณี ถิ่นโพนตาล
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)ปฏิบัติการ
รพ.สต.พะไล
น.ส.ปราณี เทพอาษา
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.พะไล
นายพเยาว์ อินทร์น้อย
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.พะไล
น.ส.วนิชญา แก้วชิณ
ผู้ช่วยทันตภิบาล
รพ.สต.พะไล
นางโสภา วงศ์ผา
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
รพ.สต.พะไล
นายทินกร ศรีตวัน
ผอ.รพ.สต.ม่วงใหญ่
รพ.สต.ม่วงใหญ่
นางนฤมล หวังดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.ม่วงใหญ่
น.ส.ปาริฉัตร แก้วพิลา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รพ.สต.ม่วงใหญ่
นายพิทักษ์ รูปสี
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.ม่วงใหญ่
นายสกล ศรีตวัน
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.ม่วงใหญ่
น.ส.ดวงถทัย สีหาจักร
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.ม่วงใหญ่
นายวิระ พวงจันทร์
ผอ.รพ.สต.ตูม
รพ.สต.ตูม
นางกัลยา ตุ่นมี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.ตูม
น.ส.อรพรรณ วันบุญมา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.ตูม
นางรัตนา จันสด
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.ตูม
นายอัศวิน ขันสิงห์
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.ตูม
น.ส.ดอกรัก วงษ์กลม
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
รพ.สต.ตูม
นางนีรนุช มาลาหอม
ผอ.รพ.สต.นาขาม
รพ.สต.นาขาม
นางมณทิวา ตาทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.นาขาม
นางยุพาภรณ์ มีทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รพ.สต.นาขาม
นางหนูเตียง ไชยะโอชะ
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.นาขาม
น.ส.เจนจิรา วันริโก
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
รพ.สต.นาขาม
น.ส.ศิริลักษณ์ คงทน
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.นาขาม
นางสุนิตา ผูกพันธ์
ผอ.รพ.สต.สำโรง
รพ.สต.สำโรง
นางภูวิกา วงศ์พุฒ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.สำโรง
นางจิรานีย์ จันทสาร
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.สำโรง
น.ส.ณัฐริกา คงทน
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.สำโรง
นางศิวพร สมรักษ์
ผอ.รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.สองคอน
น.ส.สุนีรัตน์ มงคลมะไฟ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.สองคอน
น.ส.ฐิติพร ศรีพันธ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
รพ.สต.สองคอน
นายทวัชชัย สาระภี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.สองคอน
นายววัฒน์ ลุนละบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.สองคอน
น.ส.จิตติมา แสงหิน
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.สองคอน
นายฃันเงิน มั่งคั่ง
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.สองคอน
นายนิยมศักดิ์ สุวรรณกูฏ
ผอ.รพ.สต.สารภี
รพ.สต.สารภี
น.ส.เพ็ญประภา พลแสน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.สารภี
นายวันชัย กุลโชติ
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.สารภี
น.ส.จงกนนี กุมภาพงษ์
ผู้ช่วยทันตภิบาล
รพ.สต.สารภี
นายชัยณรงค์ สีแหล้
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
รพ.สต.สารภี
น.ส.มณีวรรณ เหล่ามา
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.สารภี
น.ส.มนัชนก นาคทอง
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
รพ.สต.สารภี
น.ส.จุรีรัตน์ ภาระเวช
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.สารภี
นางพิศมัย สายทอง
ผอ.รพ.สต.ปากห้วยม่วง
รพ.สต.ปากห้วยม่วง
น.ส.วราภรณ์ แก้วชิณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.ปากห้วยม่วง
น.ส.บัณฑิตา คำลุน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.ปากห้วยม่วง
น.ส.ประภัสสร นาคทอง
ผู้ช่วยทันตภิบาล
รพ.สต.ปากห้วยม่วง
นางสายฝน ศิริทิพย์
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
รพ.สต.ปากห้วยม่วง
น.ส.พฤกษา สมรูป
คนงาน
รพ.สต.ปากห้วยม่วง
นายจำนงค์ ผูกพันธ์
ผอ.รพ.สต.หนองฟานยืน
รพ.สต.หนองฟานยืน
น.ส.สุวภัทร ถนัดทาง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.หนองฟานยืน
นางเดือน โสมเกษตรินทร์
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.หนองฟานยืน
นายวิชัย วงศ์ราษฎร์
ผอ.รพ.สต.โสกชัน
รพ.สต.โสกชัน
นายชนะจิต ศรีภักดี
ผอ.รพ.สต.โสกชัน
รพ.สต.โสกชัน
น.ส.นิตยา โคตรสมบัติ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.โสกชัน
นางวิภาวรรณ บุญลา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.โสกชัน
นางเมตตา สายทอง
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.โสกชัน

ยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งาน Phosai District Public Health Office (สสอ.โพธิ์ไทร)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน โดย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นี้ได้อธิบายการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง