วิสัยทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

พันธกิจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

  • จัดทำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
  • ประสานงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
  • กำกับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของรพสต.ในพื้นที่อำเภอ
  • ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

ยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งาน Phosai District Public Health Office (สสอ.โพธิ์ไทร)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน โดย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นี้ได้อธิบายการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง