เชิญชวนประชาชนลงนามถวายพระพรพระราชินี
เข้าสู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร