เข้าสู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร สถานการณ์ COVID-19