เชิญชวนประชาชนลงนามถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เข้าสู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร